Jak przetwarzamy dane osobowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej www.derksen-polska.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Derksen Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Bytomskiej 10 (zwana dalej „ Derksen Polska”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników strony internetowej www.derksen-polska.pl (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH, SPOSÓB KORZYSTANIA ZE ZGROMADZONYCH DANYCH

Derksen Polska zapewnia możliwość korzystania ze swojej strony internetowej w sposób anonimowy, jednak aby aplikowanie na zamieszczone na naszej stronie oferty pracy stało się możliwe oraz w celu uzyskania szczegółów usług oferowanych przez Derksen Polska wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W trakcie rejestracji Użytkownik zostaje poinformowany o tym, które z wymienionych w formularzu rejestracyjnym pól muszą zostać wypełnione, aby proces rejestracji stał się skuteczny.

Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na wewnętrznych serwerach. Derksen Polska prowadzi bieżącą kontrolę gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych i innych informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu. Pełen dostęp do bazy danych posiadają wyłącznie upoważnione osoby, wyznaczone do czynności związanych z administrowaniem bazą danych. Osoby te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności.

Derksen Polska nie przekazuje ani nie udostępnia danych osobowych swoich Użytkowników innym podmiotom. Wyjątek stanowi ich udostępnienie na żądanie uprawnionych organów, we wszystkich przypadkach wymaganych przepisami prawa, w szczególności kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe udostępniane przez Użytkownika mogą posłużyć do korespondencji z Użytkownikiem np. udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, kontaktu w celu zaproponowania wolnego stanowiska pracy i reakcji na skargi, a także do dokonywania analizy statystycznej zachowań klientów na stronie internetowej oraz wewnętrznych statystyk.

Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zwrócić się z wnioskiem o modyfikację, poprawienie lub usunięcie danych oraz informacje dotyczące: zarejestrowanych danych osobowych, które go dotyczą, źródła pozyskania danych, celu przetwarzania danych, odbiorców danych i innych podmiotów, którym dane są przekazywane. Użytkownik ma także prawo złożyć skargę i zażądać wyjaśnień, jeżeli twierdzi, że naruszono jego prawa poprzez przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem lub celem przetwarzania. na piśmie lub drogą elektroniczną.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa danych osobowych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

III. PLIKI „COOKIES”

Więcej o plikach cookies przeczytasz TUTAJ

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności albo warunków korzystania ze strony derksen-polska.pl, prosimy o wysyłanie maili na adres: biuro (at) derksen-polska.pl